Algemene Voorwaarden Internet

• Het abonnement gaat in op de 1e van de eerstvolgende maand, na de maand waarin u de aanvraag heeft gedaan (bijv. aanvraag op 16 juni, ingang op 1 juli).

• Voor verdere informatie over de aangeboden internetdienst verwijzen wij u naar de website van Ziggo / KPN, www.ziggo.nl / www.kpn.com

• De klant zorgt ervoor dat Qccs de juist informatie ontvangt middels het aanvraagformulier. Qccs gaat uit van de informatie die via het aanvraagformulier binnen is gekomen.

• Als Qccs meer informatie nodig heeft, vraagt het deze op via het in deze overeenkomst genoemde emailadres van de klant. De klant zorgt ervoor dat de informatie zo spoedig mogelijk bij Qccs terecht komt.

• De klant dient zelf zorg te dragen voor de correctheid van de bij ons bekende gegevens. Wijzigingen in de gegevens dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen aan ons door te worden gegeven.

• Betaling geschiedt per maand door middel van betaling van de door ons toegezonden factuur. Deze factuur dient binnen 8 dagen na ontvangst voldaan te worden en wordt verzonden naar het bij ons bekend e-mailadres dat hierboven vermeld is.

• Het abonnement kan door beide partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Deze opzegging geschiedt door middel van een aangetekende brief.

• Qccs spant zich in om storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Het betreft een inspanningsverplichting en Qccs geeft geen garantie over het verhelpen van de storing. De aangeboden internetdienst is van een derde, waardoor deze derde aangesproken kan worden bij het voortduren van de storing.

• Iedere aansprakelijkheid van Qccs wordt uitgesloten gezien het karakter van de aangeboden dienst, Qccs verhuurt de dienst van Ziggo/KPN. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de maandelijkse abonnementskosten van de klant, met een maximum van 150 euro per jaar.

•Daarnaast kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld winst of besparingen die u misloopt, verlies van gegevens, leegloop van personeel, goodwill of boetes en vergoedingen die u aan anderen moet betalen.

• Om storingen te voorkomen maakt u gebruik van de apparatuur die Qccs levert. Wanneer u eigen apparatuur wilt gebruiken geeft u dit door aan Qccs wanneer deze door Qccs wordt geïnstalleerd. De kosten voor deze installatie komen voor u eigen rekening.

• Bij storing door gebruik van eigen apparatuur worden de kosten voor het oplossen van deze storing bij u in rekening gebracht.

• Uw gegevens worden na afloop van de dienst gedurende 7 jaar bewaard in ons digitale archief omdat wij daar wettelijk toe verplicht zijn op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. De klant geeft hiervoor toestemming.

• Qccs gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en overige privacywetgeving stelt.